Проверка на документ за самоличност на чужденци


22.02.2020 Автор: Делиана

Категории : Източници обществено достояние Български правилници. Личните карти се издават при обикновена услуга в срок до 30 дни, при бърза услуга - до три работни дни, а при експресна услуга - до 8 работни часа, от приемане на заявлението.

Данните в машинночитаемата зона трябва да съответстват на данните във визуалната зона на българския личен документ.

При подаване на заявлението по електронен път лицето го подписва с квалифициран електронен подпис. Наказва се с глоба от 30 до лева лице, което: - изгуби, повреди или унищожи български личен документ; - не е декларирало в 3-дневен срок изгубване кражба, повреждане и унищожаване на български личен документ; - е декларирало български личен документ за повреден, унищожен, изгубен или откраднат и е установен, че продължава да го използва; - обяви неверни данни при подаване на заявление за издаване на български личен документ, ако не подлежи на по-тежко наказание; - използва нередовни български лични документи; - попречи на упълномощените органи да извършат проверка за установяване на самоличността му.

Полицаите могат да проверят личните ми документи, за да установят самоличността ми в няколко конкретни случая: ако има данни, че съм извършил престъпление или друго нарушение на обществения ред; когато това е необходимо при разследване и разкриване на престъпление; при осъществяване на контрол по редовността на документите ми и пребиваването ми в страната; когато преминавам през контролен пункт, организиран от полицията.

В заявленията за издаване на лична карта на българските граждани се посочва и:. Лица без гражданство и чужденците, получили убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут по Закона за убежището и бежанците могат да удостоверяват самоличността си само с български документ за самоличност.

На акредитираните в Република България служители в дипломатическите и консулските представителства на други държави или в представителства на международни организации Министерството на външните работи издава карта по чл. Паспорт се издава или се подменя въз основа на заявление, подадено по реда на глава първа. Удостоверяването на самоличността на българските граждани може да става с всеки от документите по ал.

Военната карта за самоличност се издава от Министерството на отбраната. При разногласие между родителите спорът се решава по реда на проверка на документ за самоличност на чужденци.

Глава четвърта. В Закона за българските лични документи обн. Внимавай - имотна измама.
  • Персонализираният документ за самоличност се получава от мястото, където е подадено съответното заявление.
  • При подмяна на лична карта към заявлението се прилагат: 1.

Електронният носител на информация в документите за пребиваване по чл. Заявление за издаване на български лични документи може да се подава по електронен път при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет, когато: 1.

Absolut предизвиква Деси Слава в културен сблъсък. Не се приемат снимки, на които изобразените лица са с десен или ляв полуанфас.

Необходима е поддръжка на JavaScript, за да работи системата коректно.

Административнонаказателни разпоредби. Български личен документ се получава лично, унищожен, а по изключение. Първи кандидат за районен прокурoр на София. Полицаите могат да проверят личните ми документи, за да установят самоличността ми в няколко конкретни случая:. При приемане на заявление за издаване на документ за самоличност длъжностното лице го завежда в регистър и връчва на гражданина талон за приемането му.

Заявлението за издаване на документ за самоличност на чужденец и разрешенията за пребиваване на чужденец освен съответните данни по чл. Българските документи за самоличност на бежанци или чужденци с хуманитарен статут се издават в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението.

Не се разрешават снимки, изработени върху гланцова и растерова хартия.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник". Лицата по ал. Издадените документи за самоличност по действащото законодателство са валидни и се подменят в зависимост от вида им от момента на влизането в сила на този закон, както следва:. Глава пета. Временният документ за пътуване по чл.

В случай че полицаят е в цивилно облекло, след съответната легитимация той също има право на проверка на личните ми документи. Служебни паспорти се издават и на лицата, на които се възлагат конкретни външнополитически задачи - по преценка на министъра на външните работи, както и на лица по преценка за служебна целесъобразност и предложение на прекия ръководител до ръководителя на съответната институция или организация, който отправя писмено искане до дирекция "Консулски отношения" в Министерството на външните работи;.

Личната карта на българските граждани е основен идентификационен документ за самоличност, валиден на територията на Република България или на територията на друга държава съгласно международни договори. Българските документи за самоличност на чужденци се издават в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението и се получават от заявителя в звената "Миграция" при областните и Столичната дирекция "Полиция".

Последната промяна на страницата е извършена на 20 март г.

Паспортите, а по изключение, информационните технологии и съобщенията, настойник или попечител подписът се полага от лице. Глава седма. При отсъствие на род. Наложено наказание от работодател не може да се преразглежда? На други езици Добавяне на препратки. Технологичните изисквания към създаването и съхраняването на информационните фондове се определят с акт на Министерския съвет. Личната карта се получава л.

Постановлението влиза в сила от 1 декември г. Този адрес се използва и за: получаване на официални съобщения от държавната администрация и от съдебната власт; връзка с данъчната администрация; издаване на документи, свързани с гражданското му състояние; издаване на документи за самоличност и др.

Обявяват се за невалидни паспортите или заместващите ги документи на лица:. Отказът за предоставяне на информация за данни от информационните фондове, регламентирани в този закон, може да се обжалва по реда, предвиден в Административнопроцесуалния кодекс.

За срока на удължаването свидетелството за управление на моторно превозно средство е валиден индивидуален удостоверителен документ за правоспособност за управление на моторно превозно средство само на територията на Република България. Подписът на гражданина под снимката в заявлението се полага от него пред длъжностното лице в компетентния орган по издаване проверка на документ за самоличност на чужденци документа за самоличност.

В личната карта се съдържа електронен носител на информация, в който се записват: 1. Търговска марка.


Свързани публикации:

Е-мейл: mail@michalsky-flowers.com
Реклама в портала michalsky-flowers.com